Vedtægter for Bramsnæs Taekwondo klub

Download PDF version her

§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Kwan Chang – Bramsnæs Taekwondo Klub, alias Bramsnæs TKD Klub
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune.

§ 2 Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:
 • a. At udøve og udbrede konkurrencemæssige som discipliner, i henhold til vedtægter og love under DTaF.
 • b. At tilstræbe udvikling af talenter, der kan markere sig på nationalt turneringsniveau.
 • c. At, gennem Taekwondo og dets værdier, skabe et rummeligt og attraktivt idrætsmiljø, for både børn, unge og voksne.
 • d. At, med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab, at tilskynde at det enkelte medlem, udover sin deltagelse i aktiviteten, tager aktiv del i fællesskabet.
§3 Medlemsskab af organisationer
Stk. 1 Foreningen er medlem af Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) og herigennem Danmarks Idrætsforbund (DIF)
Stk. 2 Foreningen kan desuden tilslutte sig de foreninger og organisationer, som bestyrelsen
finder nødvendigt.
§4 Medlemsskab
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for forenin

gens formål, dog undtaget ansøgende medlemmer omfattet af de i stk. 3 angivne forhold.

Stk. 2. Optagelse af umyndige medlemmer kræver samtykke fra forældre eller værge.

Stk. 3. Optagelse kan ikke ske for ansøgende medlemmer, der er straffet for vold,
legemskrænkelse, grov gadeuorden, krænkende adfærd eller anden med Taekwondo uforenelig handling.
 
Stk. 4. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede
medlem kan ankekendelsen på førstkommende ordinære generalforsamling.
Bramsnæs Taekwondo Klub følger i øvrigt DTaF ́s udelukkelses - og eksklusionsregler.
Stk. 5. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til foreningens
formand eller kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har forudbetalt
halvårligt kontingent samt licens til DTaF.
Stk. 6. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra
udgangen af det forudbetalte halvår. Der tilbageføres ikke forudbetalt kontingent eller DTaF
licens ved udmeldelse.
Stk. 7. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet
opkræves forud for hvert halvår.
Stk. 8. Enhver, dog undtaget de som er omfattet af stk. 3 angivne forhold, kan blive optaget
som passivt medlem.
§ 5 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af

marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden, udsendelse sker gennem elektronisk invitation, samt publicering på foreningens hjemmeside.

Stk. 3.
Kun fremmødte aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance og som er fyldt
18 år, har stemmeret. Dog har forældre/værge til et eller flere medlemmer under 18 år,
stemmeret med 1 stemme.
 
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamlinger:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kasserens beretning af aflæggelse af regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af budget
 7. Valg af Bestyrelse
  1. a. Valg af Formand (ulige år)
  2. b. Valg af næstformand(lige år)
  3. c. Valg af kasserer (lige år)
  4. d. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (hvert år)
 8. Valg af revisor (hvert år)
 9. Eventuelt
 
Stk. 5. Forsl
ag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrel
sen
i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet,
skal være bestyrelsen i hænde senest
to
måneder forud for
afholdelse af generalforsaml
ingen.
Stk.
6
. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af
de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når
det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der
er foreslået flere end det
antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anv
endes
reglen om simpelt flertal.
Stk.7.
Omstødelse af bestyrelsens udelukkelse af et medlem, kræver mindst 2/3 af de afgivne
gyldige stemmer
.
§
6
.
Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstra ordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller når mindst
¼
af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom
med forslag til
dagsorden.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at kravet herom er
modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.
 

 
Vedtægter for Bramsnæs Taekwondo klub
-
3
-
§ 7
.
Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøre
s af bestyrelsen, der foruden formanden består af
4
medlemmer
.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk.
3
. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan neds
ætte underudvalg og
arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk.
4
. Formanden
-
og i hans fravær næstformanden
-
indkalder og leder bestyrelsens møder.
Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når forman
den skønner
det nødvendigt,
eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I
sådanne
tilfælde afholdes mødet senest to
uger efter anmodni
ngen er kommet til formandens
ke
ndskab.
Stk.
5
. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mind
st
4
bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.
Stk.
6
. Der tages referat af
vedtagne beslutninger på
bestyrelsesmøderne. Referatet
godkendes på det efterfølgende møde i bestyrels
en.
Stk.
7
. Valgbar er alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Dog skal kasseren
være fyldt 18 år.
§ 8
.
Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens
medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af de
n
på generalforsamlin
gen valgte re
visor
.
§ 9
.
Tegningsregler
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere
bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom
tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
§
10.
Forpligtelse
Stk. 1. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke
personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med
dens respektive formue.
Stk. 2. Foreningens medlemmer har
ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen
udover kontingentforpligtelsen.
Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller
udbytte af nogen art.